dimanche 20 mars
12:00 - 23:45
Place de l’Hôtel de Ville

Cavalcade à Esch-sur-Alzette

Et ass erëm esouwäit. den 20.03 kënne mer eis erëm fréeen op déi grouss Escher Kavalkade. Dëst Joer ass ët déi 21.

um 14h15 fänkt de Cortège und an dat um Parking vun der CFL. De Parcours geet duerch rue Victor Hugo, rue du Canal, rue du Brill, rue de l’Alzette bis op Stadhaus Plaz.

Vun 12h00 Auer un ass fir Iessen a Gedrénks gesuergt op der Plaz.

Géint 17h30, ass dann och déi grouss Party op der Stadhaus Plaz, mam DJ Brave, de Kölsche Adler an der Firma Holunder.

Mär sinn dëst Joer och ganz frou Altstätter vun Köln ze begréissen.

Kommt roueg laanscht

Le 20.03 notre 21ième grande calvalcade à Esch-sur-Alzette prend le départ à 14h15 sur le parking du CFL et traversa les rues Victor Hugo, rue du Canal, rue du Brill, rue de l’Alzette et finira son parcours sur la place de l’Hôtel de Ville.

A partir de 12h00, le catering ouvrira ces portes sur la place de l^Hôtel de Ville.

A 17h30, dès que le cortège arrivera sur la place , les animations vont débuter jusqu’à 24h00.

Venez nombreux

Retour