vendredi 29 mars
20:00
Théâtre d’Esch

Auto Psy

Eng Fra an engem geschlossene Raum
Agespaart
Mat Medikamenter roueg gestallt
Vun enger Kamera iwwerwaacht

Se verzielt aus hirem Liewen
Vun hirer Kandheet
Vu Mëssbrauch an Ofhängegkeet
Vun hire Männer, déi all op eng tragesch
Manéier ëmkomm sinn

Ween ass hei schëlleg
Ween ass d’Affer
A ween ass deen hannert der Mauer, deen een ni gesäit

D’Autopsy vun enger verluerener Existenz

Dauer: 1h30, keng Paus

Regie:
Jemp Schuster
Musék:
Georges Urwald
Bühn & Technik:
Serge Hoffmann

Mat:
Michèle Turpel

Contenu délivré par events.lu - Informations sous réserve de modification et sans engagement ! lire plus

Retour